Hội thảo về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất
Hội thảo về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất
(Ngày Nay) - Sáng 12/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới: Thực trạng và định hướng phát triển”.
Quang cảnh buổi Hội thảo.
Giữ vững lòng dân và xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ Tổ quốc
(Ngày Nay) - Chiều 1/12, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Giữ vững lòng dân và xây dựng "thế trận lòng dân" trong bảo vệ Tổ quốc - Từ lịch sử đến hiện tại và bài học kinh nghiệm".
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số chính sách xã hội
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số chính sách xã hội
(Ngày Nay) -  Sáng 16/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết, tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.
Toàn cảnh lễ ra mắt cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.