Sách Trường Pháp ở Việt Nam 1945-1975: Từ sứ mạng khai hóa đến ngoại giao văn hóa. Ảnh: Omega+
Giáo dục Việt Nam thời thuộc địa: Từ khai hóa đến ngoại giao văn hóa
(Ngày Nay) - Trường Pháp ở Việt Nam 1945-1975: Từ sứ mạng khai hóa đến ngoại giao văn hóa (nguyên tác: L'école française au Vietnam de 1945 à 1975: De la mission civilisatrice à la diplomatie culturelle) là phần nối tiếp của Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa - Huyền thoại đỏ và huyền thoại đen (Omega+ và NXB Hà Nội, tháng 11-2020).