Tài trợ cho 7 di sản ở Đông Phi phục hồi sau đại dịch COVID-19
Tài trợ cho 7 di sản ở Đông Phi phục hồi sau đại dịch COVID-19
[Ngày Nay] - Với sự hỗ trợ từ Quỹ #SOSAfricanHeritage (Cứu di sản châu Phi) của Ủy ban Quốc gia UNESCO Đức, 7 di sản thế giới của 5 quốc gia Đông Phi đã nhận được kinh phí tài trợ để giúp khắc phục các tác động của đại dịch COVID-19 trong việc quản lý và bảo tồn.v