Sớm giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế
Sớm giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế
(Ngày Nay) - Ngày 26/2, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 56/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình triển khai Kết luận số 26/TB-VPCP và hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế.