Quốc hội đồng ý miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ
Quốc hội đồng ý miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ
Trong ngày 6/4, Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng và thảo luận đề cử bầu Thủ tướng Chính phủ kế nhiệm đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.