Văn hóa bản địa nuôi dưỡng du lịch
Văn hóa bản địa nuôi dưỡng du lịch
(Ngày Nay) - Coi di sản văn hóa là tài nguyên nội tại, rất nhiều địa phương đã và đang hướng đến việc xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch qua việc khai thác yếu tố văn hóa bản địa đậm đà bản sắc.