TPBank báo lãi gần 3.900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 71% so với năm trước
TPBank báo lãi gần 3.900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 71% so với năm trước
(Ngày Nay) - Kết thúc năm 2019, TPBank vượt tất cả chỉ tiêu kinh doanh đã đặt ra tại Đại Hội đồng cổ đông hồi đầu năm: lợi nhuận trước thuế gần 3.900 tỷ đồng, tăng 71.3% so với năm 2019; tổng tài sản đạt gần 165 nghìn tỷ đồng; tổng huy động đạt trên 147 nghìn tỷ đồng; nợ xấu được kiểm soát ở mức 1.3%.