Ảnh minh họa.
Hà Nội hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia tự nguyện
(Ngày Nay) - UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025.