Chính phủ Malaysia cắt giảm 5% chi tiêu để tập trung hỗ trợ người dân
Chính phủ Malaysia cắt giảm 5% chi tiêu để tập trung hỗ trợ người dân
Chính phủ Malaysia dự kiến cơ cấu lại việc phân bổ để đạt được mục tiêu tiết kiệm ít nhất 5% từ việc phân bổ ngân sách hoạt động còn lại cho năm 2022 nhằm hỗ trợ chi phí bổ sung liên quan đến trợ cấp phúc lợi cho người dân. Bộ Tài chính Malaysia (MoH) sẽ hoàn thiện và phát hành Chứng quyền có hạn chế thông báo về số lượng phân bổ giảm bớt.