Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp
Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp
(Ngày Nay) - Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở cụ thể hóa nội dung, hoạt động chuyên môn cần triển khai để phân loại, chuẩn hóa năng lực, khối lượng học tập tối thiểu và văn bằng, chứng chỉ phù hợp đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp.