Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".  Ngày Nay xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.