GS. TS Hoàng Chí Bảo. - Ảnh: VGP/Nhật Nam
Hồi sinh và vững bước đi tới tương lai
Giải phóng để phát triển, giải phóng dân tộc để phát triển dân tộc, mở ra những tiền đề và điều kiện để dân tộc ta chẳng những hồi sinh mà còn vững bước đi tới tương lai, trên con đường lớn của lịch sử Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.