Hành trình sơn mài Việt thành di sản thế giới
Hành trình sơn mài Việt thành di sản thế giới
Tổng cục Di sản văn hóa Hàn Quốc đã đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch VN cùng xây dựng hồ sơ đa quốc gia trình UNESCO ghi danh nghệ thuật sơn mài là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.