Bảo vệ, phát huy giá trị các bảo vật quốc gia tại Hà Nội
Bảo vệ, phát huy giá trị các bảo vật quốc gia tại Hà Nội
(Ngày Nay) - Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về số lượng bảo vật quốc gia với 28 nhóm gồm 297 hiện vật, hàm chứa những giá trị vô giá về văn hóa, lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, góp phần xác lập vị thế đất văn hiến nghìn năm.