Di sản Hán Nôm - Thông điệp từ quá khứ
Di sản Hán Nôm - Thông điệp từ quá khứ
(Ngày Nay) -  Theo suốt chiều dài lịch sử đất nước, di sản Hán Nôm đã trở thành phương tiện biên chép, lưu giữ ký ức dân tộc; gìn giữ cho muôn đời sau những giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo, đậm đà bản sắc Việt.