Phát huy giá trị di sản văn hoá làm động lực cho sự phát triển
Phát huy giá trị di sản văn hoá làm động lực cho sự phát triển
(Ngày Nay) - Trong định hướng phát triển kinh tế, xã hội, đời sống của tương lai, huyện Bình Lục (Hà Nam) xác định rõ mục tiêu về việc sẽ lấy việc phát huy giá trị di sản văn hoá làm nòng cốt, lấy việc định hướng “công nghiệp văn hoá” làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.