Cơ sở pháp lý để gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Cơ sở pháp lý để gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo
(Ngày Nay) - Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam giai đoạn 2019-2023”, ban hành kèm theo Quyết định số 5412/QĐ-BQP ngày 21-11-2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Báo Quân đội nhân dân xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề "Đưa Luật CSB Việt Nam vào cuộc sống".