Nhà thơ Nguyễn Xuân Xe
Chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Xuân Xe!
(Ngày Nay) - Nhà thơ Nguyễn Xuân Xe - với tôi, trước là Thủ trưởng sau là người anh đáng kính. Tôi là một người nệ cổ, đã xem ai là anh thì mãi mãi là anh của tôi.