Đi tìm con người thật của William Shakespeare
Đi tìm con người thật của William Shakespeare
(Ngày Nay) -  Các nghiên cứu về Shakespeare (23/4/1564 - 23/4/1616) với nhiều cấp độ khác nhau đã cố gắng đào sâu để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi về con người của đại văn hào.