Sự lãnh đạo của Đảng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Một mùa Xuân mới đang về trên đất nước Việt Nam thân yêu. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Bước vào mùa Xuân mới, chứng kiến những thành tựu đất nước đạt được trong năm qua, Đảng ta càng vững mạnh, trưởng thành, chúng ta càng có thêm động lực, niềm tin, khí thế và quyết tâm mới, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội XIII.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội XIII.

Nhìn lại năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến mới, khó khăn hơn so với dự báo, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và quân ta đã thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kế hoạch. Tăng trưởng GDP của cả nước đạt 8,02%, các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều phục hồi, có bước phát triển mạnh. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 25 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 740 tỉ USD.

Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí quy mô lớn, đặc biệt là SEA Games 31 đã được tổ chức rất thành công. Các chính sách xã hội, nhất là chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ được triển khai kịp thời, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại tiếp tục được thúc đẩy, đi vào chiều sâu.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục được đẩy mạnh, đồng bộ từ Trung ương đến các địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong thực tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân thêm tin tưởng, đồng tình, ủng hộ. Với tinh thần tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

93 năm về trước - ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ khi có Đảng lãnh đạo, cách mạng Việt Nam đã trải qua những chặng đường đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang, từng bước mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (ngày 2/9/1945) mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; kiên định, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững nguyên tắc độc lập, sáng tạo, trung thành với lợi ích của nhân dân. Nhờ vậy, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của Đảng bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho đất nước. Đảng luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, coi đó là điểm xuất phát, là mục tiêu của mọi đường lối, chính sách của Đảng, đúng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta và công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta.

Sự lãnh đạo của Đảng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022.

Để tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã định rõ phương hướng và những mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhiệm vụ then chốt là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa…

Thời gian qua, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn liền với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; với tinh thần kết hợp cả "xây" và "chống", "xây" là cơ bản, lâu dài, "chống" là cấp bách, thường xuyên. Thực tế cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được triển khai kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, toàn diện và đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, đã được điều tra, xử lý nghiêm minh, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kiên quyết làm trong sạch đội ngũ, bộ máy, nâng cao sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng.

Đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân.

Những ngày này, không khí ra quân sôi nổi trên khắp các vùng miền, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, hải đảo xa xôi, trên những công trường, nhà máy, khu công nghiệp... những công nhân, nông dân, người lao động đã bắt tay vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia thi công các công trình, dự án trọng điểm quốc gia… Từng cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo hoạt động thông suốt ngay từ đầu năm.

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân mới Quý Mão, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 - năm bản lề đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Bày tỏ tình cảm với Tổng Bí thư, đảng viên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng
Bày tỏ tình cảm với Tổng Bí thư, đảng viên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng
(Ngày Nay) - Ngày 18/7, Bộ Chính trị ra thông báo về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Thông báo của Bộ Chính trị nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên, nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tướng: Đến cuối năm 2024, người đứng đầu phải chỉ đạo, điều hành trên môi trường số
Thủ tướng: Đến cuối năm 2024, người đứng đầu phải chỉ đạo, điều hành trên môi trường số
(Ngày Nay) - Sáng 19/7, chủ trì Hội nghị trực tuyến Thường trực Chính phủ với các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số yêu cầu người đứng cầu các bộ, ngành, tỉnh, thành phố quyết liệt hơn trong chỉ đạo chuyển đổi số với “5 trọng tâm”, trên tinh thần là “5 đẩy mạnh”, “5 bảo đảm” gắn với “5 không”.
Các trường đại học lần lượt công bố điểm sàn xét tuyển năm 2024
Các trường đại học lần lượt công bố điểm sàn xét tuyển năm 2024
(Ngày Nay) - Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, các trường đại học trên cả nước cũng lần lượt công bố điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) năm 2024. Tại khu vực phía Bắc, nhiều trường đại học có mức điểm sàn trên 20 điểm, đặc biệt, với những ngành học “hot”, điểm sàn từ 22-24 điểm.
Phát hiện thêm ổ cá sấu quý hiếm gần tuyệt chủng ở Campuchia
Phát hiện thêm ổ cá sấu quý hiếm gần tuyệt chủng ở Campuchia
(Ngày Nay) - Năm ổ cá sấu Xiêm gần như tuyệt chủng đã được phát hiện ở Công viên Quốc gia Cardamom của Campuchia, làm dấy lên hy vọng về nỗ lực bảo tồn loài động vật từng được cho là tuyệt chủng trong tự nhiên. Đây là số lượng ổ cá sấu lớn nhất từng được tìm thấy trong hơn 20 năm qua. Thông tin trên do tổ chức bảo tồn động thực vật mang tên Fauna & Flora International – Chương trình Campuchia công bố ngày 18/7.