Một buổi thi giáo viên dạy giỏi.
Đã đến lúc bỏ thi giáo viên dạy giỏi?
[Ngày Nay] - Kết quả của thi giáo viên dạy giỏi sẽ là căn cứ để đánh giá, công nhận giáo viên dạy giỏi các cấp nhưng trên thực tế hiện nay, các cuộc thi này lại đang gây áp lực lớn lên giáo viên.