Anh Nguyễn Đức Chung - Tổng Giám đốc VAPs
Không có trẻ tự kỷ nào 'bỏ đi'
[Ngày Nay] - Là người đầu tiên ở Hà Nội mở công ty với mong muốn nhân sự có 80% là người tự kỷ, anh Nguyễn Đức Trung - Tổng Giám đốc VAPs, một công ty tiên phong thực hiện các dự án về xây dựng mô hình kinh tế cho người tự kỷ (VIP) từng bị nhiều người cho là lập dị, điên khùng…