Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm của lao động di cư trong nước
Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm của lao động di cư trong nước
(Ngày Nay) - Trong ngày 25 và 26/12, viện LIGHT đã phối hợp với Tổ chức Oxfam tại Việt; Trung tâm Nghiên cứu Giới-Gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD); Trung tâm Nghiên cứu tư vấn công tác xã hội và Phát triển cộng đồng (SDRC), tổ chức ECUE và công Đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức chương trình tổng kết dự án "Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của lao động di cư tại Việt Nam”.
Đẩy mạnh truyền thông phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc
Đẩy mạnh truyền thông phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc
(Ngày Nay) - Ngày 17/12/2022, Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT_ đã phối hợp với Ban chấp hành công đoàn Công ty Cổ phần may Việt Thắng và Công ty TNHH Việt Thắng Luch 1, tổ chức thành công buổi truyền thông về "phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc" cho khoảng gần một trăm người lao động đang làm việc tại đây.