Chương trình hợp tác bảo tồn và phục hồi nguồi nước với WWF-Việt Nam sẽ giúp cải thiện chất lượng nước cũng như cơ chế quản lý nước tại 3 lưu vực sông quan trọng.
Khởi động chương trình bảo tồn tài nguyên nước tại các lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai và sông Tiền
(Ngày Nay) -HEINEKEN Việt Nam, WWF-Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đối tác địa phương vừa chính thức khởi động chương trình hợp tác phục hồi nguồn nước ở lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai và sông Tiền nhằm tăng cường quản trị tài nguyên nước tại các lưu vực sông trọng điểm của Việt Nam.