Không người nghèo nào bị bỏ lại phía sau
Không người nghèo nào bị bỏ lại phía sau
[Ngày Nay] - Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, việc thực hiện tiếp cận giảm nghèo đa chiều triển khai trong 5 năm qua dù là bước đi khởi đầu nhưng đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm ở nhiều địa phương.