"Đối xử với người khác theo cách mà mình muốn được đối xử". Bức tranh khảm "Golden Rules" (Quy tắc vàng), dựa trên bức tranh của nghệ sĩ Mỹ Norman Rockwell, được trưng bày tại UNHQ ở New York.
Ngày Khoan dung Quốc tế 16/11
(Ngày Nay) - Ngày Khoan dung Quốc tế 16/11 được UNESCO chính thức kỷ niệm kể từ năm 1995, với ý nghĩa nâng cao nhận thức cộng đồng về những nguy cơ của việc thiếu lòng bao dung giữa người với người, giữa các quốc gia, các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau. UNESCO kêu gọi các quốc gia công nhận thực tế: dù con người khác nhau về ngoại hình, địa vị, cách ứng xử và hệ giá trị, song đều có quyền được sống trong hòa bình với nguyên bản sắc của mình.