Thư gửi cháu Hà Huyên
Thư gửi cháu Hà Huyên
(Ngày Nay) - Thưa cháu, hôm trước chú đến đón Na, vì cháu với Na chơi rất vui, chú đã cố gắng ngồi lại để chờ. Chú chờ rất lâu.