Trường THPT Vĩnh Lộc.
Chỉnh sửa nhận diện 82 biểu hiện suy thoái để đánh giá giáo viên
(Ngày Nay) -  Trường THPT Vĩnh Lộc đã có dự thảo được chỉnh sửa từ 82 biểu hiện cụ thể về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Ban Tổ chức Trung ương để áp dụng đánh giá cho giáo.