Nhơn Trạch: Lấy đất dân làm dự án sao chưa trả tiền bồi thường?

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Dù UBND tỉnh, UBND huyện chỉ đạo, Trung tâm quỹ đất đã có văn bản đề nghị thực hiện giải quyết quyền lợi của người dân bị giải tỏa đất làm dự án; nhưng UBND xã Phú Hội suốt 2 năm qua vẫn không giải quyết...
Ngân hàng Vietcombank huyện Nhơn Trạch.
Ngân hàng Vietcombank huyện Nhơn Trạch.

Giao đất 26 năm, vẫn chưa được nhận bồi thường

Theo hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất thể hiện, năm 1995, ông Trần Văn Lé chuyển nhượng cho ông Trần Hữu Nhu, ông Hứa Thanh Bình diện tích 7.162 m2 đất tại xã Phú Hội. Trong đó, ông Nhu nhận chuyển nhượng 4.042 m2 cắt các thửa 57, 64, 75 và ông Bình nhận chuyển nhượng 3.120 m2 cắt các thửa 60, 61, 64, 76 tờ bản đồ số 13 xã Phú Hội.

Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K458778 ngày 15/11/1997 của UBND huyện Nhơn Trạch cấp cho ông Trần Văn Lé thể hiện, ông Lé chỉ được cấp giấy chứng nhận đối với các thửa đất số 57 (diện tích 3.254 m2) và thửa đất số 64 (diện tích 16.013 m2), không có các thửa số 60, 61, 75, 76. Mặt khác, theo bản đồ địa chính số 13 xã Phú Hội năm 1995 thì thửa đất số 57 và 64 của ông Lé không tiếp giáp với đường 25B mà tiếp giáp đường mòn. Sau đó, là thửa đất số 88 tiếp giáp đường 25B.

Quá trình làm việc với Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Quang Vinh – nguyên là công chức địa chính xã Phú Hội từ năm 1994 đến năm 2004, xác nhận việc ông và UBND xã Phú Hội ký hồ sơ xác định toàn bộ diện tích 7.162 m2 đất ông Nhu và ông Bình nhận chuyển nhượng từ ông Trần Văn Lé nêu trên là không chính xác về diện tích đất chuyển nhượng, số thửa và chủ sử dụng đất.

Từ những cơ sở trên, Thanh tra tỉnh Đồng Nai cho rằng, diện tích 7.126 m2 đất của ông Nhu, ông Bình trình bày nhận chuyển nhượng của ông Trần Văn Lé trên thực tế bao gồm một phần diện tích các thửa đất số 57, 64 của hộ ông Trần Văn Lé, thửa số 60, 69 của bà Nguyễn Thị Năm; số 76 của ông Nguyễn Văn Càng, số 88 của bà Lê Thị Nhịn, một phần đường đi (đường đất, đường mòn). Trong khi theo sổ mục kê và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất K458778 ngày 15/11/1997 của UBND huyện Nhơn Trạch, ông Lé chỉ đăng ký và được công nhận quyền sử dụng đất đối với thửa 57 và 64.

Do đó, hồ sơ chuyển nhượng đất của ông Nhu, ông Bình có thể hiện việc nhận chuyển nhượng đối với các phần đất thuộc thửa số 60, 69, 76, 88 và đường đất là không phù hợp và không có cơ sở để xác định diện tích đất ông Nhu, ông Bình nhận chuyển nhượng từ ông Lé. Trên thực tế, ông Nhu không xác định được ranh và vị trí đất chính xác ngoài thực địa.

Ngày 10/5/2019, UBND huyện Nhơn Trạch có công văn số 3262/UBND-TD về việc thông tin kết quả xử lý đơn của ông Trần Hữu Nhu và ông Hứa Thanh Bình theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.

UBND huyện Nhơn Trạch đánh giá, trường hợp này cần thiết phải điều chỉnh hồ sơ quy chủ bồi thường cho ông Trần Văn Lé sang ông Nhu và ông Bình phần diện tích này. Tuy nhiên, do các đơn vị này đã hoàn tất công tác bồi thường nên UBND huyện đang xin ý kiến của UBND tỉnh cách thức điều chỉnh hồ sơ thu hồi đất từ ông Trần Văn Lé sang cho ông Bình, ông Nhu theo quy định.

Đối với phần diện tích thuộc dự án đường 25B (thửa 76, 88) và phần chênh lệch còn lại, căn cứ theo bản vẽ chồng ghép nêu trên thì vị trí này đã được quy chủ và bồi thường xong cho các hộ Nguyễn Văn Càng (thửa 76) và bà Lê Thị Nhịn (thửa 88) và một phần con đường đất, không nằm trong diện tích của ông Trần Văn Lé mà các ông đã chuyển nhượng, do đó, không có cơ sở để công nhận, bổ sung theo yêu cầu của các ông.

Ngày 03/6/2019, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 3593/STNMT-CCQLĐĐ gửi đến UBND tỉnh Đồng Nai về việc đề xuất xử lý vụ việc của ông Trần Hữu Nhu tại xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch).

Theo đó, ngày 28/5/2019, Sở Tài nguyên và môi trường đã phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, UBND huyện Nhơn Trạch (ủy quyền cho Thanh tra huyện Nhơn Trạch), Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Nhơn Trạch, UBND xã Phú Hội rà soát hồ sơ liên quan để thống nhất đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với vụ việc nêu trên.

Sở Tài nguyên và môi trường báo cáo và đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý, đối với phần diện tích 1.264 m2 thuộc dự án xây dựng trụ sở Ngân hàng ngoại thương và trụ sở Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển (tại xã Phú Hội) trên cơ sở xác định nội dung của UBND huyện Nhơn Trạch về trách nhiệm sai sót trong việc ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường sai đối tượng sử dụng là của Hội đồng Bồi thường và của UBND xã Phú Hội.

Các đơn vị dự họp kiến nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Nhơn Trạch chỉ đạo Hội đồng Bồi thường dự án thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Hữu Nhu và Hứa Thanh Bình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Lời hứa của chủ tịch xã

Ngày 18/6/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành công văn số 6893/UBND-KT về việc xử lý bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Văn Nhu (xã Phú Hội) gửi đến Sở Tài nguyên và môi trường, UBND huyện Nhơn Trạch.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, thống nhất xử lý bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Hữu Nhu theo đề nghị của Sở Tài nguyên và môi trường tại công văn số 3593/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/6/2019.

Cụ thể, UBND tỉnh giao cho UBND huyện Nhơn Trạch chỉ đạo Hội đồng Bồi thường dự án và các đơn vị có liên quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Hữu Nhu và Hứa Thanh Bình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành đối với phần diện tích 1.264 m2 thuộc dự án xây dựng trụ sở Ngân hàng ngoại thương và trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển.

Ngày 05/7/2019, UBND huyện Nhơn Trạch có công văn số 5017/UBND-TN gửi đến Phòng Tài nguyên và môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và UBND xã Phú Hội.

Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, phối hợp Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, UBND xã Phú Hội và các đơn vị liên quan căn cứ Văn bản số 6893/UBND-KT ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai lập phương án bồi thường, hỗ trợ phần diện tích 1.264 m2 cho ông Trần Hữu Nhu và Hứa Thanh Bình trình thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Kết quả báo cáo UBND huyện trước ngày 10/7/2019.

Ngày 08/10/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã có công văn số 299/TTPTQĐ về việc quy chủ và xác nhận nguồn gốc đất dự án Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tại xã Phú Hội gửi đến UBND xã Phú Hội.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch nêu rõ, thực hiện văn bản số 5017/UBND-TN ngày 05/7/2019 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc xử lý bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Hữu Nhu và ông Hứa Thanh Bình; thực hiện Thông báo số 624/TB-UBND ngày 28/9/2020 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc kết luận cuộc họp Hội đồng tư vấn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai của công dân ngày 15/9/2020.

Để có cơ sở lập hồ sơ bồi thường theo chỉ đạo của UBND huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị UBND xã Phú Hội quy chủ và xác nhận nguồn gốc đất của hộ ông Trần Hữu Nhu, Hứa Thanh Bình thuộc dự án Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tại xã Phú Hội theo tinh thần văn bản số 5017/UBND-TN ngày 05/7/2019 của UBND huyện Nhơn Trạch.

Ngày 10/12/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục ban hành công văn số 364/TTPTQĐ về việc quy chủ và xác nhận nguồn gốc đất dự án Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tại xã Phú Hội.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch tiếp tục “nhắc nhở” UBND xã Phú Hội. Cụ thể, ngày 08/10/2020, Trung tâm đã có văn bản số 299/TTPTQĐ về việc đề nghị UBND xã Phú Hội quy chủ và xác nhận nguồn gốc đất của hộ ông Trần Hữu Nhu và Hứa Thanh Bình theo chỉ đạo của UBND huyện.

Tuy nhiên đến nay (tức ngày 10/12/2020), UBND xã Phú Hội vẫn chưa quy chủ và xác nhận nguồn gốc đất của ông Trần Hữu Nhu và Hứa Thanh Bình. Để có cơ sở lập hồ sơ bồi thường theo chỉ đạo của UBND huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị UBND xã Phú Hội sớm quy chủ và xác nhận nguồn gốc đất của hộ ông Trần Hữu Nhu, Hứa Thanh Bình thuộc dự án Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tại xã Phú Hội theo tinh thần văn bản số 5017/UBND-TN ngày 05/7/2019 của UBND huyện Nhơn Trạch.

Vụ việc đã được các cấp, các ngành xác định phần diện tích 1.264 m2 đất thu hồi làm dự án phải bồi thường cho ông Nhu và ông Bình; nhưng đến nay, người dân vẫn chưa thể nhận được số tiền trên. Mặc dù, tiền bồi thường đã được chuyển về tài khoản cho cơ quan chức năng, nhưng ông Nhu và ông Bình vẫn còn phải “chờ” UBND xã Phú Hội “quy chủ” hơn 2 năm qua.

Ngày 30/8/2022, Ngày Nay đã có mặt tại UBND xã Phú Hội để xác minh vấn đề trên. Ông Lê Đức Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hội xác nhận vụ việc trên và từ chối câu trả lời. Cùng ngày, chúng tôi đã đến UBND huyện Nhơn Trạch để đặt lại những câu hỏi và vẫn đang chờ cơ quan chức năng trả lời: “Vì sao chưa chi trả tiền bồi thường cho người dân?”.

Ông Hứa Thanh Bình cho biết, sau nhiều lần họp hành, dù đã có văn bản chỉ đạo của các cấp nhưng UBND xã Phú Hội vẫn chưa thực hiện giải quyết việc bồi thường. Thậm chí, trong lần họp giải quyết vụ việc vào đầu năm 2022, ông Tô Anh Quốc - Chủ tịch UBND xã Phú Hội đã nói, với những cở sở và chỉ đạo như vậy, xã sẽ tiến hành làm thủ tục. Vậy nhưng, ông Bình chỉ nhận được lời hứa từ vị chủ tịch.

TIN LIÊN QUAN
Việt Nam tìm kiếm tiềm năng thúc đẩy hợp tác thủy sản với Ấn Độ
Việt Nam tìm kiếm tiềm năng thúc đẩy hợp tác thủy sản với Ấn Độ
Ngày 24/9, Phòng Thương mại và công nghiệp PHD của Ấn Độ đã phối hợp với Bộ Thủy sản bang Madhya Pradesh tổ chức Hội nghị thủy sản tại bang Madhya Pradesh nhằm thúc đẩy hợp tác về thủy sản với các địa phương tại Ấn Độ. Tham gia hội nghị có ông Shri Tulsiram Silawat, Bộ trưởng Bộ Thủy sản bang Madhya Pradesh; ông Shri Sagar Mehra, Cục trưởng thuộc Bộ Thủy sản Ấn Độ cùng đại diện của Việt Nam, Nhật Bản, Mauritius, Nepal và khoảng 200 đại diện các doanh nghiệp thủy sản tại bang Madhya Pradesh.
(Ảnh mnh họa: báo Đường Bộ)
Hà Nội: Xử lý hàng loạt xe quá tải chạy trong đêm
(Ngày Nay) - Rạng sáng 24/9, tại tuyến đường Nguyễn Xiển thuộc địa bàn quận Thanh Xuân và Hoàng Mai, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải.
Tạm biệt Nguyễn Khoa Đăng – Nhà văn được tử tù cảm ơn
Tạm biệt Nguyễn Khoa Đăng – Nhà văn được tử tù cảm ơn
(Ngày Nay) - Có nhà văn tác phẩm chính là cuộc đời mà họ đã sống. Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng là một trong những trường hợp như thế. Ông xuất thân từ thầy giáo cầm bút, sau thành “thầy cãi” cho những phận người do không biết pháp luật mà phạm tội. Cuộc đời của nhà văn Nguyễn Khoa Đăng vừa khép lại ở tuổi 82 lúc 5g sáng nay ngày 25/9 tại TP.HCM.
Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội
Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội
(Ngày Nay) - Tối 23/9, tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm (Hà Nội), tỉnh Bắc Ninh phối hợp với thành phố Hà Nội khai mạc sự kiện "Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội".