Xác định nguồn tiền lương bổ sung để VNA trả cho phi công người Việt Nam
Xác định nguồn tiền lương bổ sung để VNA trả cho phi công người Việt Nam
Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2023/NĐ-CP bổ sung Nghị định số 87/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.