Các bước xét nghiệm nhanh nCoV
Các bước xét nghiệm nhanh nCoV
Mẫu bệnh phẩm từ dịch mũi hoặc họng bệnh nhân được làm sạch và tách chiết vật chất di truyền (ARN), sau đó sử dụng chất đánh dấu phát hiện virus.