Tin Mới

Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi

Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi

(Ngày Nay) - Đại đức Thích Trúc Thái Minh cho rằng, việc giữ gìn mạng mạch Phật pháp là sứ mạng của chư Tăng. Tăng chúng hưng thịnh hoặc thoái trào thì Phật pháp cũng theo đó mà được tuyên dương hay lụi bại.