Tin Mới

Làng thu gom dầu thải ở Hà Nội

Làng thu gom dầu thải ở Hà Nội

Theo quy định về việc quản lý chất thải nguy hại, dầu thải (nhớt thải) của các phương tiện giao thông được xác định là chất thải nguy hại và việc xả thải, xử lý dầu thải phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ở xã An...