Người dân Mozambique trú bão Idai vào tháng 3 năm 2019. Ảnh: NY Times
Các nước nghèo lâm vào cảnh ‘một cổ hai tròng’
(Ngày Nay) - Hiện nay, nhiều nước nghèo đang phải vật lộn để xử lý những khoản nợ chồng chất cũng như đối phó với các thảm họa khí hậu gia tăng. Một số nhà lãnh đạo đang kêu gọi xóa bỏ nhiều khoản nợ nhằm giúp các quốc gia tập trung vào các chính sách bảo vệ môi trường.