Bảng lương mới của giáo viên được tính ra sao?
Bảng lương mới của giáo viên được tính ra sao?
Lương giáo viên tới đây sẽ  trả theo vị trí việc làm và theo tính chất phức tạp của nghề nghiệp, bỏ phụ cấp thâm niên, rút ngắn khoảng cách lương giữa người mới và người làm lâu năm.