Tạo dựng môi trường, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình và nhà trường
Tạo dựng môi trường, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình và nhà trường
Sáng 21/4, lễ phát động phong trào đọc sách trong cộng đồng đã được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình.