Tin Mới

Vua đầu tiên lập nhà Tế sinh, cấp thuốc miễn phí cho dân nghèo?

 Ông là vị vua nổi tiếng anh minh trong sử Việt, từng cho lập nhà Tế sinh để chữa bệnh cho dân nghèo.

Ông là vị vua nổi tiếng anh minh trong sử Việt, từng cho lập nhà Tế sinh để chữa bệnh cho dân nghèo.

1. Ông là vị vua nổi tiếng anh minh trong sử Việt, từng cho lập nhà Tế sinh để chữa bệnh cho dân nghèo.

 • A. Lý Nhân Tông

 • B. Trần Nhân Tông

 • C. Trần Anh Tông

 • D. Lê Thánh Tông

Lê Thánh Tông là vị vua thứ mấy của nhà Hậu Lê?

2. Lê Thánh Tông là vị vua thứ mấy của nhà Hậu Lê?

 • A. Thứ hai

 • B. Thứ ba

 • C. Thứ tư

 • D. Thứ năm

Sinh thời, Lê Thánh Tông là vị vua nổi tiếng giỏi về?

3. Sinh thời, Lê Thánh Tông là vị vua nổi tiếng giỏi về?

 • A. Văn thơ

 • B. Võ nghệ

 • C. Y thuật

 • D. Hội họa

Trạng nguyên nào từng được vua Lê Thánh Tông yêu quý?

4. Trạng nguyên nào từng được vua Lê Thánh Tông yêu quý?

 • A. Nguyễn Quán Quang

 • B. Nguyễn Hiền

 • C. Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • D. Lương Thế Vinh

Khi vi hành, vua Lê Thánh Tông được tên trộm nào cho tiền bạc?

5. Khi vi hành, vua Lê Thánh Tông được tên trộm nào cho tiền bạc?

 • A. Quận Phong

 • B. Quận Chớp

 • C. Quận Gió

 • D. Quận Mưa

Dưới thời trị vì của mình, vua Lê Thánh Tông đã cho ban hành bộ luật nào?

6. Dưới thời trị vì của mình, vua Lê Thánh Tông đã cho ban hành bộ luật nào?

 • A. Hình Thư

 • B. Hình Luật

 • C. Hồng Đức

 • D. Hồng Bàng

Để ghi danh nhân tài khoa bảng, vua cho lập bia tiến sĩ vào năm nào?

7. Để ghi danh nhân tài khoa bảng, vua cho lập bia tiến sĩ vào năm nào?

 • A. 1480

 • B. 1484

 • C. 1486

 • D. 1490

8. Nhân tài khoa bảng nào được vua Lê Thánh Tông giao việc tổ chức dựng bia tiến sĩ?

 • A. Lương Thế Vinh

 • B. Quách Đình Bảo

 • C. Thân Nhân Trung

 • D. Ngô Sĩ Liên

Kết quả: 0/8

Theo Zing

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo