Tin Mới

Triều đại nào ở nước ta có tới 9 đời vua chết thảm?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Tồn tại trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động, vua chẳng ra vua, tôi chẳng ra tôi, quyền lực rơi vào tay các bề tôi, triều đại này có tới 9 vị vua bị bức tử.

Triều đại phong kiến nào ở nước ta có tới 9 vị vua bị bức tử?

1. Triều đại phong kiến nào ở nước ta có tới 9 vị vua bị bức tử?

 • A.

 • B. Trần

 • C. Hậu Lê

Triều đại này tồn tại trong bao nhiêu năm?

2. Triều đại này tồn tại trong bao nhiêu năm?

 • A. 341 năm

 • B. 361 năm

 • C. 381 năm

Vua nào sau đây từng bị bức tử?

3. Vua nào sau đây từng bị bức tử?

 • A. Lê Hiến Tông

 • B. Lê Anh Tông

 • C. Lê Thánh Tông

Vua nào của nhà Hậu Lê bị thân vương giết chết, bị bắn cho tan xác?

4. Vua nào của nhà Hậu Lê bị thân vương giết chết, bị bắn cho tan xác?

 • A. Lê Nghi Dân

 • B. Lê Tương Dực

 • C. Lê Uy Mục

Vua nào nhà Hậu Lê chết ở nước ngoài?

5. Vua nào nhà Hậu Lê chết ở nước ngoài?

 • A. Lê Mẫn Đế

 • B. Lê Cung Hoành

 • C. Lê Kính Tông

Vua nào sau đây của nhà Hậu Lê bị họ Trịnh bức tử?

6. Vua nào sau đây của nhà Hậu Lê bị họ Trịnh bức tử?

 • A. Lê Duy Phường

 • B. Lê Tương Dực

 • C. Lê Chiêu Tông

Vị vua tuổi trẻ tài cao nào của nhà Hậu Lê bị anh trai giết chết?

7. Vị vua tuổi trẻ tài cao nào của nhà Hậu Lê bị anh trai giết chết?

 • A. Lê Nhân Tông

 • B. Lê Thái Tông

 • C. Lê Trung Tông

Kết quả: 0/7

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo