Tin Mới

Ai là người có công lớn trong việc đưa Chúa Chổm lên ngôi vua?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Nhờ có vị đại thần này mà chúa Chổm từ thân phận ăn mày, ông bỗng chốc được đưa lên làm vua một nước.
Chúa Chổm được ai đưa lên làm vua?

1. Chúa Chổm được ai đưa lên làm vua?

 • A. Nguyễn Hoàng

 • B. Nguyễn Kim

 • C. Nguyễn Uông

Quê hương của vị đại thần này ở đâu?

2. Quê hương của vị đại thần này ở đâu?

 • A. Thanh Hóa

 • B. Nghệ An

 • C. Hà Tĩnh

Ông có mấy người con?

3. Ông có mấy người con?

 • A. 3

 • B. 4

 • C. 5

Nguyễn Kim là ông ngoại của chúa Trịnh nào?

4. Nguyễn Kim là ông ngoại của chúa Trịnh nào?

 • A. Trịnh Cương

 • B. Trịnh Kiểm

 • C. Trịnh Tùng

Nguyễn Kim là ông nội của chúa Nguyễn nào?

5. Nguyễn Kim là ông nội của chúa Nguyễn nào?

 • A. Nguyễn Phúc Nguyên

 • B. Nguyễn Phúc Lan

 • C. Nguyễn Phúc Khoát

Sau khi vua Lê Trang Tông lên ngôi, Nguyễn Kim được tấn phong...?

6. Sau khi vua Lê Trang Tông lên ngôi, Nguyễn Kim được tấn phong...?

 • A. Dực Quận công

 • B. Thượng phụ Thái sư Hưng Quốc công

 • C. Tuyên Quốc công

Đại thần Nguyễn Kim chết trong hoàn cảnh nào?

7. Đại thần Nguyễn Kim chết trong hoàn cảnh nào?

 • A. Bị nhà Mạc xử tử

 • B. Bị ốm nặng

 • C. Bị đầu độc

Ai đánh giá Nguyễn Kim là “bầy tôi xã tắc”?

8. Ai đánh giá Nguyễn Kim là “bầy tôi xã tắc”?

 • A. Lê Quý Đôn

 • B. Ngô Sĩ Liên

 • C. Phan Huy Chú

Vua nào truy tôn Nguyễn Kim là Tĩnh hoàng đế?

9. Vua nào truy tôn Nguyễn Kim là Tĩnh hoàng đế?

 • A. Gia Long

 • B. Minh Mạng

 • C. Tự Đức

Nguyễn Kim và vợ sau này được hợp táng ở lăng...?

10. Nguyễn Kim và vợ sau này được hợp táng ở lăng...?

 • A. Lăng Trường Cơ

 • B. Lăng Trường Nguyên

 • C. Lăng Trường Xuân

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo