Tin Mới

Bạn có biết Việt Nam được chia thành bao nhiêu vùng kinh tế - xã hội?

(Ngày Nay) - Vùng kinh tế - xã hội là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia, gồm một số tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ có các hoạt động kinh tế - xã hội tương đối độc lập, thực hiện sự phân công lao động xã hội của cả nước.
Bạn có biết, hiện nay, Việt Nam được chia thành bao nhiêu vùng kinh tế - xã hội?

1. Bạn có biết, hiện nay, Việt Nam được chia thành bao nhiêu vùng kinh tế - xã hội?

 • A. 5

 • B. 6

 • C. 7

6 vùng kinh tế xã hội ở nước ta bao gồm những vùng nào?

2. 6 vùng kinh tế xã hội ở nước ta bao gồm những vùng nào?

 • A. Trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long

 • B. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Vùng Đồng bằng sông Hồng; Vùng Bắc Trung Bộ; Vùng Nam Trung Bộ; Vùng Đông Nam Bộ; Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 • C. Vùng Đông Bắc; Vùng Tây Bắc; Vùng Đồng bằng sông Hồng; Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Vùng Đông Nam Bộ; Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Vùng kinh tế - xã hội nào gồm nhiều tỉnh/thành nhất?

3. Vùng kinh tế - xã hội nào gồm nhiều tỉnh/thành nhất?

 • A. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

 • B. Vùng Đồng bằng sông Hồng; Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 • C. Vùng Tây Nguyên; Vùng Đông Nam Bộ

Thời hạn điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng theo định kỳ bao nhiêu năm một lần?

4. Thời hạn điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng theo định kỳ bao nhiêu năm một lần?

 • A. 5 năm 1 lần

 • B. 10 năm 1 lần

 • C. 15 năm 1 lần

Đơn vị nào được phép lập, trình duyệt điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng?

5. Đơn vị nào được phép lập, trình duyệt điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng?

 • A. Văn phòng Chính phủ

 • B. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • C. Bộ Công Thương

Theo đề xuất mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nước ta sẽ phân chia thành mấy vùng kinh tế - xã hội?

6. Theo đề xuất mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nước ta sẽ phân chia thành mấy vùng kinh tế - xã hội?

 • A. 7 vùng

 • B. 8 vùng

 • C. Giữ nguyên

Theo đó, vùng Tây Nguyên sẽ được gộp chung vào với vùng nào?

7. Theo đó, vùng Tây Nguyên sẽ được gộp chung vào với vùng nào?

 • A. Vùng Nam Trung Bộ

 • B. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

 • C. Vùng Đông Nam Bộ

Việc phân vùng thành 7 vùng này là để phục vụ lập quy hoạch vùng cho giai đoạn nào?

8. Việc phân vùng thành 7 vùng này là để phục vụ lập quy hoạch vùng cho giai đoạn nào?

 • A. Giai đoạn 2020-2030

 • B. Giai đoạn 2021-2030

 • C. Giai đoạn 2022-2030

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo