Tin Mới

Chương trình sách giáo khoa mới đánh giá người học theo chuẩn phẩm chất, năng lực

Báo nói Ngày Nay

Bộ GD&ĐT cho biết, nếu chương trình sách giáo khoa hiện hành đánh giá đầu ra theo chuẩn kiến thức kĩ năng, thái độ, thì chương trình mới đánh giá người học theo chuẩn phẩm chất, năng lực.

Chương trình mới đánh giá người học theo chuẩn phẩm chất, năng lực

Bộ GD&ĐT cho biết, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 có sự đổi mới về mục tiêu giáo dục nên nội dung và phương pháp giảng dạy, cách kiểm tra đánh giá học sinh, cũng sẽ thay đổi theo. Nếu chương trình hiện hành đánh giá đầu ra theo chuẩn kiến thức kĩ năng, thái độ, thì chương trình mới đánh giá người học theo chuẩn phẩm chất, năng lực.

Hiện nay, việc đánh giá học sinh tiểu học được thực hiện theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  30. Hai thông tư này đã đánh giá học sinh theo định hướng năng lực, kết hợp đánh giá thường xuyên với đánh giá định kỳ.

Qua 5 năm triển khai, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài đánh giá, hai Thông tư đã phát huy hiệu quả, công tác đánh giá học sinh tiểu học có nhiều kết quả tích cực, bước đầu tạo chuyển biến trong nhận thức về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực.

"Khác chương trình hiện hành coi sách giáo khoa là pháp lệnh và nội dung trong sách giáo khoa là duy nhất để giáo viên kiểm tra, đánh giá học sinh; chương trình GDPT mới sẽ đánh giá học sinh theo các chuẩn đầu ra về năng lực, phẩm chất. Việc đánh giá được bám sát vào yêu cầu cần đạt của chương trình chứ không phải yêu cầu kiến thức cụ thể trong sách giáo khoa", Ông Thái Văn Tài nói.

Theo đó, hướng dẫn đánh giá học sinh lớp 1 theo chương trình GDPT mới, đang được Bộ GD&ĐT xây dựng. Nội dung cốt lõi của hướng dẫn này là đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ của học sinh theo yêu cầu cần đạt về các phẩm chất, năng lực được quy định trong chương trình tổng thể và chương trình từng môn học lớp 1 thông qua quá trình học tập từng môn học; đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của học sinh được quy định trong chương trình tổng thể - chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Đề tài nghiên cứu cấp quốc gia là "Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông", cũng được Bộ GD&ĐT chỉ đạo triển khai, nhằm đưa ra những công cụ hỗ trợ việc đánh giá học sinh đạt hiệu quả.

"Nhóm nghiên cứu đã xây dựng các khung chuẩn đánh giá năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 1, gồm các khung chuẩn chung và khung năng lực, phẩm chất đặc thù. Theo đó, mỗi phẩm chất, năng lực sẽ gồm một số tiêu chí và mỗi tiêu chí được cụ thể hoá thành một số chỉ báo; mỗi chỉ báo sẽ xác định bằng những biểu hiện hành vi đặc trưng, cốt lõi nhất.

Dựa trên những khung phẩm chất, năng lực này, giáo viên sẽ có bảng tham chiếu, để biết từng học sinh mạnh gì - yếu gì, đã đạt được những yêu cầu nào của chương trình - cái nào dưới mức chuẩn; để từ đó hỗ trợ các em và điều chỉnh hoạt động dạy học" - PGS.TS Nguyễn Công Khanh chủ nhiệm đề tài cho biết.

Theo Dân sinh

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo